ĐINH

Đinh đóng gỗ từ 3-10cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI ĐINH TIÊU CHUẨN THỊ TRƯỜNG
Ø Thân (mm) Số cây (kg) Ø Thân (mm) Số cây (kg)
3 cm 1,9 968 2,3 760
4 cm 2,3 760 2,45 662
5 cm 2,7 374 3,0 328
6 cm 3,0 272 3,5 215
7 cm 3,5 188 4,0 180
8 cm 4,0 115 4,5 102
10 cm 4,5 80   80