LƯỚI RỌ ĐÁ BỌC NHỰA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dây ô lưới
(lõi/bọc nhựa)
Ø2.0/Ø3.0 Ø2.2/Ø3.3 Ø2.4/Ø3.4 Ø2.7/Ø3.8
Khối lượng (không biên) 1.12 1.40 1.55 1.85

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ô lưới/
Dây biên
Ø2,5/3,0 Ø2,2/3,2 Ø2,4/3,4 Ø2,7/3,7 Ø3,0/4,0
K.lượng/m2
(Ô 10x12)
1,15 1,25 1,4 1,6 2,0
K.lượng/m2
(Ô 8 x10)
1,3 1,5 1,7 2,0 2,2